Edukacja domowa


Co to jest edukacja domowa.

Edukacja domowa to potoczne określenie realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą wskazanego w Prawie oświatowym. Jest to forma, w której odpowiedzialność za proces nauczania dziecka przejmują rodzice lub prawni opiekunowie. Rodzice (opiekunowie prawni) podejmując się prowadzić proces edukacyjny swoich dzieci sami mogą tworzyć program i wybierać metody kształcenia dzieci, z założenia organizują edukację dzieci w sposób zindywidualizowany, tj. adekwatnie do możliwości, potrzeb, predyspozycji, wieku i zainteresowań jednocześnie z zachowaniem odpowiedniego zakresu na danym poziomie kształcenia wiedzy (podstawa programowa MEN).

Edukacja domowa stanowi realną alternatywę dla instytucji szkoły, umożliwiając realną zamianę rzeczywistości szkolnej na środowisko rodzinne, domowe lub też alternatywne formy edukacji. Szkołą może stać się dom, rodzice nauczycielami lub tez inne profesjonalne podmioty świadczące usługi edukacyjne. Dziecko realizujące obowiązek szkolny poza szkołą może zdobywać wiedzę poprzez wykorzystanie aktywnych metod pracy takich jak: poszukiwanie, badanie, eksperymentowanie i doświadczanie, które zapewniają największą skuteczność, a jednocześnie zaciekawiają otaczającą rzeczywistością i zachęcają do jej tworzenia, przekształcania i udoskonalania.

Idealną sytuacja jest gdy uczniowie mogą uczyć się i rozwijać we własnym tempie, w zgodzie ze swoimi potrzebami, zainteresowaniami i talentami w przyjaznym i bezpiecznym środowisku bez ocen, presji i nacisku z zewnątrz . Uczeń kierując się motywacją wewnętrzną, sam stawia sobie cele, podejmuje decyzje i odpowiada za podjęte działania.

Realizacja edukacji domowej.

Dzieci realizujące obowiązek szkolny poza szkołą zapisane są do stacjonarnej szkoły, w której formalnie są uczniami i nie uczęszczają na zajęcia lekcyjne. Za jakość procesu edukacyjnego oraz cele zajęć odpowiadają rodzice bądź opiekunowie, którzy nie muszą posiadać wykształcenia pedagogicznego. Domowe nauczanie w Polsce reguluje ustawa Prawo oświatowe, pozwalająca na naukę dziecka w domu za zgodą dyrektora szkoły, do której jest ono zapisane. Dziecko nie jest poza systemem szkolnym, po każdym roku nauki zobowiązane jest zdać egzaminy klasyfikacyjne weryfikujący opanowaną wiedzę w trakcie danego roku szkolnego.


Źródło:

  • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe